Pályázati felhívás tudományos pályamű készítésére

 • Post author:
 • Post category:Hírek

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az 1997-ben megalakult Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság működése elmúlt 20 évében folyamatosan figyelemmel kísérte a tágabb értelemben vett honvédelmi jog szakterületét, rendezvényeivel, pályázataival, kutatásaival és támogatásával megjelent kiadványaival hozzájárult a katonai jog és a humanitárius jog fejlődéséhez, kutatásához.

A honvédelmi jog és a tágabb értelemben vett fegyveres védelem jogi vonatkozásai az elmúlt években, sőt napjainkban is jelentős változásokon mentek, mennek át. A dinamikusan változó biztonsági környezet, az új típusú biztonsági kihívások és e körben az aktuális és kiemelt figyelemmel övezett kihívások és fenyegetések egyértelműen arra kényszerítik az államokat, hogy védelmi rendszereiket ne csak technikai és képességi, hanem szabályozási oldalról is korszerűsítsék, megújítsák. E körben külön is megjeleníthetők azok a garanciális intézmények és jogterületek, amelyek a védelmi képességek rendeltetésszerű és jogállami működését hivatottak garantálni és amelyek közül mind jellege, mind tradíciói folytán kiemelkedik a katonai büntetőjog szintén felülvizsgálatot érdemlő területe. Az ezekkel összefüggő állami feladatok ma is folyamatban vannak, amelyek támogatása a területtel foglalkozó tudományos kutatások egyik alapvető kötelessége kell, hogy legyen.

Erre tekintettel a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság az előző évhez hasonlóan, hagyományteremtő céllal tudományos pályázatot hirdet

A fegyveres védelem, a honvédelem és a katonai büntetőjog kortárs szabályozási, valamint rendszertani kérdései

címmel az alábbi témákban:

 • A Magyarország fegyveres védelmére vonatkozó alaptörvényi, illetve törvényi szabályozás lehetséges fejlesztési irányai.
 • A fegyveres védelemmel kapcsolatos kormányzati döntéshozatal lehetséges fejlesztési irányai.
 • A Magyar Honvédség feladatrendszerének lehetséges fejlesztési irányai a 21. század biztonsági környezetében.
 • A fegyveres védelemben dolgozók jogállásának kihívásai, különös tekintettel az egyes alapjogok korlátozására.
 • A különleges jogrendi szabályozás rendszere, lehetséges fejlesztési irányai.
 • Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének keretei között végzett katonai tevékenységek közjogi szabályozása és lehetséges fejlesztési irányai.
 • A szövetségi kollektív védelem kérdése a magyar jogrendszerben.
 • A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai.
 • A kibertérből érkező fenyegetések és támadások kezelésének lehetséges szabályozási megoldásai és államszervezeti kérdései.
 • A kibertér Észak-atlanti Szerződés Szervezete általi hadszíntérré minősítésének jogi kérdései.
 • A hibrid hadviselés jelentette kihívás a nemzetközi jogban.
 • A kibertámadások kérdése és a nemzetközi jog.
 • A katonai kiber műveletek és a kibertérben végzett hírszerző tevékenységek elhatárolásának kérdései.
 • A katonai büntetőjog szerepe a hon- és rendvédelmi szervezetek rendeltetésszerű működésének biztosításában.
 • A tettes, illetőleg a passzív alany specialitása a katonai büntetőjogban.
 • A katonai bűncselekmények közvetlen jogi tárgya.
 • Az állományilletékes parancsnok szerepe a katonai büntetőeljárásban.
 • A katonai büntetőjog fejlesztésének lehetséges irányai.
 • A nemzetközi bíróságok katonai jogi tárgyú, illetőleg vonatkozású döntései.
 • A katonai büntetőjog a magyar, a kontinentális, illetőleg az angolszász jogrendekben.

A pályázat célja, hogy olyan tudományos írásművek megalkotására ösztönözze az érdeklődőket, amelyek az adott tárgykört elemzik, értékelik és lehetőség szerint javaslatokat fogalmaznak meg az adott téma jövőbeni szabályozására nézve.

A pályázatra pályamunkát nyújthat be:

–        a hazai állam- és jogtudományi karok hallgatója,
–        a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bármely hallgatója,
–        az állam- és jogtudományok, a közigazgatás-tudomány, a rendészettudomány, valamint a hadtudományok terén doktori képzésben részt vevő hallgató,
–        bármely a pályázattal érintett témakörben tudományos igényű pályamunkát elkészítő kutató, vagy gyakorlati szakember.

A tudományos művekkel szemben általánosan elvárt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályaművek a fenti témák valamelyikére vonatkozóan, minimálisan 1 szerzői ív (40 000 leütés), de legfeljebb 2 szerzői ív (80 000 leütés) terjedelemben nyújthatók be. Egy szerző, csak egy témában nyújthat be pályaművet.

A pályamunkákat elektronikusan (rtf formátumban) kell benyújtani a csiha.gabor[kukac]mku.hu és a dradamfarkas[kukac]gmail.com címekre történő együttes megküldéssel.

A pályamunkák benyújtási határideje: 2018. november 18. 24:00.

A beérkezett pályaművekhez mellékelni kell külön dokumentumban a szerző nevét, elérhetőségét, foglalkozását és beosztását, illetve hallgatók esetén egy hivatalosan kiállított jogviszony igazolás digitális másolatát.

A pályamunkákat a társaság, egy a témákban járatos szakértőkből álló bizottsággal megvizsgáltatja és rangsorolja.

Ezt követően a(z)

1. helyezett dolgozat bruttó 100 000 Ft-os,
2. helyezett dolgozat bruttó 80 000 Ft-os,
3. helyezett dolgozat bruttó 60 000 Ft-os

pályadíjban részesül.

A Társaság az elkészült tanulmányokat elektronikus publikációként megjelentetheti.

Kelt Budapesten, 2018. július 10-én

dr. Kádár Pál
elnök
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság