Eredményesen lezajlott a Schultheisz 120 emlékkonferencia

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Cím

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete és a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2019. május 24. napján „Schultheisz 120” címmel emlékkonferenciát rendezett a magyar katonai büntetőjog-tudomány egyik legkiemelkedőbb alakja, Schultheisz Emil vezérőrnagy születésének 120 éves évfordulója alkalmából.

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság székházában tartott ünnepi eseményt a kar dékánja, illetőleg a társaság elnöke nyitotta meg.

Balogh Elemér professzor köszöntőjében méltatta Schultheisz Emil oktatóként elért eredményeit, illetőleg emberi értékeit, melyek révén Szeged egyetemi közösségének emlékezetében a mai napig kiemelt helyet foglal el.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Kádár Pál kiemelte, hogy katonaként és tudósként is általános elismerést és megbecsülést vívott ki magának, így életműve előtt tisztelegve a társaság 2016-ban emlékérmet alapított, ami a katonai és hadijog területén – hozzá hasonlóan – kivételesen magas színvonalú és példaértékű szakmai munkát, illetőleg tudományos tevékenységet végző személyek részére adományozható.

Megnyitó

Nyitóelőadásában Fejes Erik százados, a társaság katonai jogi kutatásokért felelős elnökségi tagja kutatási eredményeinek felhasználásával, illetve a még élő rokonok által őrzött személyes emlékek felidézésével ismertette a kiváló jogtudós viszontagos életútját és munkásságát.

Ezt követően a Schultheisz Emil katonai büntetőjogi értekezéseit tartalmazó emlékkötet bemutatásaként összefoglalta az általa szerkesztett kiadvány megjelentetésének célját, illetőleg azon szempontokat, melyeket az összeállítás során irányadónak tekintett, majd köszönetet mondott a kiadás anyagi hátterét biztosító Honvédelmi Minisztériumnak.

A hallgatóság, melynek soraiban hadbírák, katonai ügyészek, illetőleg a hon- és rendvédelmi szervek állományába tartozó személyek is képviseltették magukat, a konferencia szünetében ingyenesen hozzájuthatott a kiadványhoz.

Könyvbemutató

Az emlékkonferencia megnyitóját követően a felkért előadók a Schultheisz Emil által kutatott két főbb jogterület alapulvételével kialakított szekciókban tartották meg tudományos előadásaikat a levezető elnökök, Karsai Krisztina és Nagy Ferenc professzorok közreműködésével.

A katonai jogi szekció keretében Bögöly Gyula alezredes a társaság szakmai kapcsolattartásért felelős elnökségi tagja a katonának minősülő személyek állományilletékes parancsnokának a büntetőeljárásban betöltött szerepéről és jelentőségéről tartott előadást, bemutatva a téma jogtörténeti, illetőleg dogmatikai hátterét.

Csiha Gábor alezredes a társaság titkára a katonai büntetőeljárás személyi és tárgyi hatályát ismertette az ügyészi, illetőleg bíró szervezetrend tükrében, mely során – a jogszabályi háttér változásai mellett – statisztikai adatok segítségével hívta fel a figyelmet a katonai életviszonyokat jól ismerő hadbírói, illetőleg katonai ügyészi állomány fejlesztésének kiemelt jelentőségére.

Törő Sándor címzetes egyetemi docens a rendfokozatban visszavetés katonai mellékbüntetés kialakulását, elvi alapjait, illetőleg alkalmazásának lehetséges eseteit mutatta be, illetve vetette össze a környező államok vonatkozó szabályozásával.

Első szekció

Molnár Gábor adjunktus a büntetőjogi szekció első előadójaként a Kúria által a megbízhatósági vizsgálatok tárgyában hozott döntéseket értékelve rámutatott, hogy a gyakorlat során eddig kimunkált jogelvek sem adnak általános iránymutatást a jogalkalmazók számára, azok figyelembevételével esetről esetre kell vizsgálni a büntetőeljárások tárgyát képező cselekményeket.

Molnár Erzsébet adjunktus a vezetői felelősség büntetőjogi aspektusait világította meg, illetőleg rendszerezte a katonai elöljáróra, a hivatali vezetőre, a gazdálkodó szervezet vezetőjére és a vezető beosztású hivatalos személyre vonatkozó rendelkezések segítségével.

Második szekció

Hoffmann Tamás egyetemi docens a háborús bűncselekmények tényállásait vetette össze az elviekben a magyar szabályozás alapjául szolgáló – a Nemzetközi Büntetőbíróság felállításáról szóló – Római Statútum rendelkezéseivel, melynek eredményeként több eltérésre hívta fel a figyelmet.

Szomora Zsolt professzor Schultheisz Emil kedvenc témájából a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményekből tartott előadást, melynek keretében több, a jogalkalmazás során problémaként felmerülő kérdést elemzett.

A szekcióülések zárásaként az előadók a hallgatóság által feltett kérdésekre válaszoltak, illetőleg eltérő meglátások esetén – tartalmas szakmai vitákat generálva – ütköztették álláspontjaikat.

Hallgatóság

A konferencia során Balogh Elemér és Nagy Ferenc professzorok megemlékeztek Schultheisz Emil pontosságáról, valamint arról, hogy a nemi erkölcs elleni bűncselekményekről tartott előadásain – azok érdekfeszítő voltára tekintettel – más karok hallgatói is előszeretettel megjelentek.

 

A Schultheisz Emil katonai büntetőjogi értekezéseit tartalmazó emlékkötet
a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság honlapjának tudástárából letölthető.