Védelem és igazgatás

  • Post author:
  • Post category:Hírek

2014. március 4-én a Honvédelmi Minisztérium VI. emeleti tanácstermében lezajlott a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság Védelem és Igazgatás című, ünnepi közgyűléssel egybekötött konferenciája. A rendezvény nagy számú szakmai érdeklődő közönség jelenlétében kezdődött Dr. Székely György nyá. dandártábornok, elnök köszöntőjével, majd Dr. Dankó István, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának megnyitójával.

Államtitkár Úr a korábban megszervezett konferencia aktualitása kapcsán kiemelte, hogy azt úgy a természeti viszonyok, mint a szomszédos Ukrajnában zajló sajnálatos események is igazolják. Hangsúlyozta, a lehetőségekhez mérten a honvédelmi tárca igyekszik támogatni az ágazat tudományos vizsgálatával foglalkozókat. Üdvözölte a tudományos tanácskozás megszervezését és a Társaság történetének rövid összefoglalásával egybekötve elismerően nyilatkozott a Társaság munkájáról. Megnyitójában hangsúlyozta, fontosnak tartja az ágazat tudományos kutatásával önként, passzióból és elhivatottságból foglalkozók munkáját, mivel az számos hasznos és a mindennapi gyakorlattól eltérő aspektusú tapasztalattal gazdagíthatja a jogalkotók és jogalkalmazók szemléletét és munkáját.

A rendezvény első előadója Dr. Kádár Pál PhD ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztályának vezetője volt, aki a hazai különleges jogrendi szabályozás történeti előzményeibe és fejlődésébe engedett betekintést a kivételes hatalomról szóló első világháborús törvényhozástól kezdve.

Ezt követően Dr. Medveczky Mihály PhD, a Nemzetgazdasági Minisztérium főtanácsadója tartotta meg előadását „A különleges jogrend egyes kérdései a gazdaságmozgósítás hazai történetéből” címmel. Ebben a gazdaságmozgósítás meghatározását, főbb jelenségeit, valamint szabályozásának történeti kialakulását és kortárs változásait mutatta be.

A harmadik előadó dr. Keszely László, a HM Védelmi Hivatal ezredese volt, aki A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO válságreagálási rendszerével összhangban álló nemzeti intézkedési rendszerre” címmel tartott előadást, melyben a NATO válságkezelési és válságreagálási szintjeit, az ehhez kapcsolódó döntéshozatali eljárásokat, illetve ezek nemzeti vonatkozásait mutatta be, különös hangsúlyt helyezve a válság fogalmi és intézkedési kérdéseire és ezek sokrétűségére.

A szünetet követően Dr. Kovács István nyugállományú ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának korábbi osztályvezetője tartotta meg „A honvédelmi kötelezettségek törvényi szabályozásának változásai” cím előadását, amelyben végigkísérte a honvédelmi kötelezettségek törvényi szabályozásának fejlődését az 1939. évi honvédelmi törvénytől egészen a hatályos honvédelmi törvényig, megosztva a hallgatósággal személyes tapasztalatait az utóbbi honvédelmi törvények megalkotásáról és a kötelezettségek körében történt változásokról.

A klasszikusan honvédelmi karakterű előadások után Schwieckhard Gotthilf tűzoltó alezredes „Katasztrófavédelmi igazgatási rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre” címmel mutatta be a védelmi igazgatás katasztrófavédelmi részrendszerének fejlődését és változásait.

Ezt követően a területi védelmi igazgatás alapszervezetinek kérdéseibe vezette be a hallgatóságot Dr. Varga Attila PhD, a HM Védelmi Hivatal ezredese. „A védelmi bizottsági rendszer kialakulása, fejlődése” című előadás csatlakozva a konferencia szellemiségéhez, elsőként a védelmi bizottsági rendszer történeti fejlődésívét rajzolta meg, majd ezt követően az aktuális rendszer jellemzőit és a még nyitott kérdéseket ismertette.

Az ebédszünetet követően az alkotmányos kérdések nyertek teret. E tekintetben az első előadó dr. Till Szabolcs ezredes, a HM közigazgatási államtitkár titkárságának vezetője volt, aki „A funkcionális szükségesség, mint érvelési keret elfogadása a honvédelemre vonatkozó szabályozásokban az alapjogi tárgyú alkotmánybírósági és ombudsmangyakorlat fényében” című előadásával nyitotta meg a konferencia utolsó szakaszát. Előadása révén a honvédelemmel kapcsolatos főbb jogállami kérdések alkotmánybírósági és ombudsmani interpretációját követhette le a hallgatóság, miközben ezredes úr nem csak a kialakult gyakorlatot mutatta be, hanem az ezek hátterében meghúzódó alkotmányjogi, jogtudományi érvelési technikákat is tudományos elemzés tárgyává tette.

A konferencia előadóinak sorát Dr. Jakab András PhD, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének Igazgatója zárta „A különleges jogrend alkotmányelméleti kérdései” című nagy ívű tudományelméleti előadásával, melyben széles elméleti kitekintést adott a kivételes jogrend kérdéseire nézve. Kiemelte, hogy nemzetközi vonatkozásban nincs vegytiszta fogalmi rendszere a kivételes jogrendnek, persze a tartalmi kritériumok mindenütt megjelennek, s régre nyúló elméleti viták talaját adják. Előadásában a meghatározó jogelméleti, jogfilozófiai nézetek mellett bemutatta a különleges jogrendre vonatkozó meghatározó európai gondolati sémákat, s a gyakorlati példák és tapasztalatok megvillantásával külön ismertette a terrorizmussal szembeni állami reakciók elméleti és szabályozási vonatkozásait.

Az előadásokat követően a hozzászólásokra került sor. A konferencián elhangzottak kapcsán Dr. Király László, a Magyar Hadtudományi Társaság alelnöke, Dr. Lakatos László vezérőrnagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztályának korábbi vezetője, valamint Dr. Tokovicz József dandártábornok, a HM Védelmi Hivatal főigazgatója osztotta meg a hallgatósággal értékes észrevételeit és szakmai tapasztalatait. A hozzászólások egybehangzónak mutatkoztak abban a tekintetben, hogy a védelmi igazgatás egyes résztvevőinek együttműködését tovább kell fokozni, és ezt a szakmai tapasztalat és a mindennapok valósága is visszaigazolja, amihez azonban elkerülhetetlen a tudományos megalapozottság és az elméleti előkészítés elmélyítése.

A konferenciát Dr. Kovács Tamás nyugállományú altábornagy, nyugalmazott legfőbb ügyész, a Társaság tiszteletbeli elnöke zárta. Altábornagy úr méltatta az előadók felkészültségét és előadásait, s örömét fejezte ki Társaság aktivitása miatt, bízva abban, hogy az a jövőre nézve is fennmarad.

Mindezek után a búcsúszó jogán Székely dandártábornok úr megköszönte a részvételt és külön köszönetét fejezte ki Dr. Kádár Pál ezredesnek, a konferencia főszervezőjének.

A konferencián készült képek

20140304_KNM_608720140304_KNM_6116 20140304_KNM_616120140304_KNM_6145 20140304_KNM_612220140304_KNM_6118 20140304_KNM_617620140304_KNM_6177 20140304_KNM_618220140304_KNM_6202 20140304_KNM_626620140304_KNM_6238 20140304_KNM_6233 20140304_KNM_6218

A konferencia előadásai az alábbi linkeken elérhetők

Till – AB és Ombudsmani gyakorlat

Schweickhardt – Katasztrófavédelem

Medveczky – Gazdaságmozgósítás

Keszely – Válságreagálás

Varga – Védelmi bizottságok

Kádár – Kivételes hatalom